Váš košík
Weber Partner

-

Kamenná prodejna:

Stavebniny Kodrla s.r.o.
Huštěnovice 363
687 03 Babice

Otevírací doba
Po - Pá 7.00 - 17.00
Sobota 7.00 - 11.00

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako "obchodní podmínky") obchodní společnosti KODRLA s.r.o., IČ: 255 47 453, se sídlem Huštěnovice 363, PSČ: 687 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl C, vložka 32292 (dále jen "prodávající") upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím
  a fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.stavebninykodrla.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek mohou být sjednána pouze písemně v kupní smlouvě. Taková ujednání v kupní smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami.
 3. Obchodních podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchod- ní podmínky jsou v českém jazyce.
 4. Obchodní podmínky může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé před takovou změnou či doplněním se řídí obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

II. Uživatelský účet

 1. Objednávání zboží je možné bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu nebo na základě registrace kupujícího prostřednictvím uživatelského účtu.
 2. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v objednávce a při registraci na webové stránce. V případě, že kupující uvede nesprávné, nepravdivé nebo neúplné údaje, nese náklady tím vzniklé, jakož i odpovědnost za škodu.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí,
  že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím.
 4. Kupující není oprávněn umožnit přístup a využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet po dobu delší než 90 dnů nevyužívá.
 6. Prodávající nenese odpovědnost za fungování uživatelského účtu a vyhrazuje si právo omezit jeho dostupnost, zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím, a to včetně cen nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Součástí ceny nabízeného zboží nejsou náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje následující informace: o označení objednávaného zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) o výši a způsobu úhrady kupní ceny za objednávané zboží
  o adresu pro doručení a další údaje o požadovaném způsobu doručení a o informace o nákladech spojených
  s dodáním objednávaného zboží (dále jen "objednávka").
 3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost těchto údajů. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT". Prodávající po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její přijetí na emailovou adresu uvedenou kupujícím v uživatelském rozhraní kupujícího či v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace)  objednávky kupujícího prodávajícím.
 4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami,
  které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
  cena zboží byla na webové stránce zjevně nesprávně uvedena a kupující vzhledem ke všem okolnostem musel vědět, že se jedná o chybu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese kupující.
 7. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost
  se s nimi seznámit před jejím uzavřením.

IV. Cena zboží a Platební podmínky

 1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • hotově na prodejně prodávajícího
 • na dobírku
 • převodem na bankovní účet
 1. Kupní cenu je kupující povinen uhradit nejpozději do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupující povinen uvést variabilní symbol platby,
  kterým je číslo objednávky přidělené prodávajícím.
 3. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zaplacením celé kupní ceny kupující nabývá vlastnictví ke zboží.
 4. Po uhrazení celé kupní ceny prodávající odešle zboží na adresu uvedenou kupujícím. Prodávající se zavazuje zboží doručit nejpozději do 15 dnů od zaplacení kupní ceny kupujícím. .
 5. Na výslovnou písemnou žádost kupujícího je prodávající povinen zaslat na adresu kupujícího písemnou fakturu.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. 
 2. V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší. Nepoškozené a neopotřebené zboží v původním obalu a se všemi visačkami musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
 3. Ve lhůtě 14 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn přezkoumat vrácené zboží, zejména zda vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.
 4. V případě odstoupení vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do 14 dnů od uplynutí lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu a vrácení zboží.
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu takto vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 7. Prodávající není povinen vrátit přijaté  peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VI. Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že jsou způsoby dopravy smluveny na základě zvláštních požadavků kupujícího, nese kupující s tím spojená rizika a dodatečné náklady.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na adresu určenou kupujícím v objednávce,
  je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý den. Prodávající
  je oprávněn v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce
  z důvodů ležících na straně kupujícího, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu nebo přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje,
  že zásilka nebyla porušena.
 5. Prodávající nese nebezpečí škody na zboží při přepravě, zejména za poškození, odcizení nebo ztrátu. Okamžikem doručení zboží nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího.

VII. Odpovědnost za vady, Záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.
  V případě, že prodávané zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu podle požadavku kupujícího zboží vyměnil nebo opravil; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl
  nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.  
 3. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
 4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na adrese prodávajícího uvedené výše.
 5. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace  vydat kupujícímu potvrzení o tom, že reklamace byla uplatněna,  co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající je též povinen
  o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace,
  včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Kupující bere na vědomí, že reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění. Není-li reklamace vyřízena ve lhůtě třiceti dnů, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 7. Záruka za jakost se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu,  pro kterou  byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží, textového obsahu a vzhledu webových stránek, loga apod.) jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo jakékoliv součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Jejich reprodukce či jiné užití bez výslovného předchozího souhlasu prodávajícího jsou zakázány a budou postihovány dle příslušných norem civilního a trestního práva včetně náhrady škody.
 2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího
  a který je v souladu s jeho určením.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením, ani za obsah webových stránek třetích osob, na něž jsou na webové stránce prodávajícího umístěny odkazy.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde kupující na stránce www.spekounek.cz/ochrana-osobnich-udaju. Kupující tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi upravujícími pravidla ochrany a zpracování osobních údajů seznámil.

X. Doručování

Veškeré dokumenty související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeny písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučenou poštou (dle volby odesílatele).

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn postoupit veškerá práva a povinnosti z kupní smlouvy třetím osobám. O postoupení práv a povinností z kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek se řídí českým právem. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré spory týkající se kupní smlouvy včetně obchodních podmínek budou řešeny příslušným soudem České republiky.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy
  či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Špekounek © 2015